0
เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
  คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
  คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
   รวม
   เพิ่มไปยังรถเข็นแล้ว
    คุณมี รายการในรถเข็นของคุณ
    คุณมี 1 รายการในรถเข็นของคุณ
     รวม

     Connect with another S-STORM

     Make sure your S-STORM is not connected to your Bluetooth device and your S-STORM bluetooth connection has been forgotten.

     การตั้งค่า
     Please turn off both S-STORMS and make sure both your S-STORMS are charged.

     การจับคู่
     Once you turn them on, listen for the S-STORMs to say “Pairing Mode” and then press the Play Button on BOTH S-STORMs one time

     สร้างเสร็จ
     If you hear both your S-STORMS say “TWS Paired”, you can now pair them with your phone and be able to use them.


     - TO STOP USING TWS MODE -
     Hold the Play Button for at least 5 seconds or until you hear “TWS Disconnected” and proceed to reset your S-STORMs
     ด้านบน